ONLINE DERSLER
Anasayfa / 7.SINIF

7.SINIF

7.sınıf ingilizce

7.Sınıf 10.Ünite Planets Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 10.Ünite Planets Vocabulary

7. sınıf İngilizce ders kitabında 10.ünitede Planets konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Planet plenıt gezegen
Mercury mörkiriy merkür
Venus vinuıs venüs
Earth örtf dünya
Mars maırz mars
Jupiter cuıpidır jüpiter
Saturn seadırn satürn
Uranus yureynıs uranüs
Neptune neptüun neptün
Pluto pludou plüton
Circumference sirkamfrıns daire çizgisi
Approximately apraksımeydliy aşağı yukarı, tahminen
Provide provayd sağlamak
Shuttle şadıl mekik
Squeeze skwiiz sıkmak, sıkıştırmak
Human hiyumın insan
Develop divelop geliştirmek
Discovery diskavıriy keşif
Comparison kompeırısın karşılaştırma
Curiosity küriyasıdiy merak
Tiring tayring yorucu
Place pleys yer, mahal
Launch lounç fırlatmak
Aerospace eırospeys uzay
Institute instityüt kurum
Observation abserveyşın gözlem
Classify klasifay sınıflandırmak
Clue kluuv ip ucu
Fall Back foulbek geri çekilmek
Upper apır üst seviye
Debris dibrıiy çer çöp
Junkyard jankyard hurdalık
Spacecraft speyskıraft uzay mekiği
Remaining rımeyning kalan, artan
Satellite seıdılaeyt uydu 
Surface sörfis yüzey
Solar System solır sistım güneş sistemi
Bunch banç demet
Comet kaımıt kuyruklu yıldız
Asteroid aestıroid küçük gezegen
Dwarf dvorf cüce, küçük
Orbit orbiıd yörünge
Make Up meyk ap oluşmak
Space Junk speys jank uzay çöplüğü
Orbital Debris  orbidıl dibrıiy yörünge enkazları

 

7.Sınıf 9.Ünite Environment Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 9.Ünite Environment Vocabulary

7. sınıf İngilizce ders kitabında 9.ünitede Environment konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

 

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Environment invayrınmınt çevre
Pollution pauluışın çevre kirliliği
Pollute pauluıt kirletmek
Lake leyk göl
Disappear disıpiyır gözden kaybolmak
Wildlife vayldlayf vahşi yaşam
Feel Pity fiyıl pidi acımak
Ocean ouşın okyanus
Garbage gerbıç çöp
Oil oyıl petrol, yağ
Pesticide pesdisayd böcek ilacı
Grain greyn tahıl
Increase inkıreyz artmak
Greenhouse griinhaus sera
Plant plent bitki
Release rıliyz salıvermek
Heat hiit ısı, ısıtmak
Fossil Fuel fausıl fiyıl fosil yakıt
Gasoline geısıliyn araba yakıtı
Cause kaız neden olmak
Creature kriyçır yaratık
Absorb ebzorb içine çekmek
Acidic asidik asidik
Sparkling spörklıing köpüklü
Bubble babıl baloncuk
Sour sauvır ekşi
Oyster oistır istiridye
Shell şel kabuk
Campaign kempeyn kampanya
Factory fektıriy fabrika
Idle iydıl başıboş
Reduce ridüyus azaltmak
Drop drap bırakmak
Destroy distroi tahrip etmek
Necessary nesıseriy gerekli
Renewable rinivıbıl yenilenebilir
Pan pen tava
Sail seyıl denize açılmak
Wide vayd geniş
Variety vörayıdi çeşitlilik
Modified maudifayd değiştirilmiş
Soil soyıl toprak
Label laybıl etiket
Ingredient ayngridiyınt bileşen maddesi
Avoid ivoyd kaçınmak
Partially parşıliy kısmen
Fructose fraktous fruktoz
Sufficient suffişınt yeterli
Reconstitute rikaunstitüd sulandırmak
Grape greyp üzüm
Flavor fleyvır tat
Artificial ardıfişıl yapay
Insect Repellent insekt ripelınd böceksavar
Waterproof vadırpruuf su geçirmez
Passion Fruit peuşın fruıt tutku meyvesi

 

7.Sınıf 8.Ünite Public Buildings Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 8.Ünite Public Buildings Vocabulary

7. sınıf İngilizce ders kitabında 8.ünitede Public Buildings konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

 

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Public Buildings pablik biyıldings kamu binaları
Bakery beykıri ekmek fırını
City Hall siti hol belediye binası
Fire Station fayr sıteyşın itfaiye
Gallery gelıriy galeri
Pharmacy farmasi eczane
Boutique buıtiik butik mağaza
Zoo zuu hayvanat bahçesi
Florist flaurist çiçekçi
Pet Shop pet şap evcil hayvan dükkanı
Gym ciym spor salonu
Shopping Mall şaaping maıl alışveriş merkezi
Dessert dizöırt tatlı
Get Weight get veiyt kilo almak
Lose Weight luuz veiyt kilo vermek
Borrow barrov ödünç almak
Hate heyt nefret etmek
Trainers treynırs spor ayakkabısı
Paradise perodays cennet
Fascinated fasineydıd büyülenmiş
Gorgeous gorcıs muhteşem
Delicious dılişıs lezzetli

 

7.Sınıf 7.Ünite Superstitions Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 7.Ünite Superstitions Vocabulary

 

7. sınıf İngilizce ders kitabında 7.ünitede Superstitions konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Charm çarm tılsım
Misfortune misfourçın şanssızlık
Four-Leaf Clover for-liif klovır yonca (dört yapraklı)
Supersitition süpırstişın batıl inanç
Magic mecik büyü
Horseshoe horsşuuv at nalı
Touch Wood taç vuud şeytan kulağına kurşun
Blue Beat bluğ biit nazar boncuğu
Make a Wish meyk e viş dilek tutmak
Belief blıif inanç
Ladder ledır merdiven
Mirror miyrır ayna
Cover kavır korumak
Bald bold kel
Otherwise adırvayz yoksa
Endless endlıs bitmeyen
Debt det borç
Fortune fourçen kısmet
Cut Off kad auf son vermek
Scissors sizır makas
Consider kınsidır değerlendirmek
Related rıleydıd ilişkin
Guess ges tahmin etmek
Serious siyrıyıs ciddi
Cross the Road kraıs dı roud karşıdan karşıya geçmek
Realize riılayzd farkına varmak
Worried voriyıd endişeli
Calm Down kalm daun sakinleşmek
Fortune Teller fuorçın telır falcı
Palm Reading palm riiding avuç okuma
Watch Out vauç auvt dikkat etmek
Complain kımpleyn söylenmek
Irrational iırreşınıl mantıksız
Come True kam truıv gerçek olmak
Strengthen sıtrengfın  güçlü kılmak
Interview intırviyıv  görüşme
Relative relıtivf  akraba
Urge ürç  dürtü
Mystery mistıriy  gizem
Scare skeyır  korku
Recommend rekaumend  önermek
Wonder vaender  merak etmek
Instinct insingt  iç güdü
Impress impres  etkilemek
Get Rest get rest  dinlenmek
Waste veyst  boşa harcanan
Path  petf  yol
Signify signifay  anlamına gelmek
Circle  sörkıl  daire, yuvarlak
Glue  glüıv  yapıştırıcı, tutkal
Fold fould  katlamak
Thumb  taım  baş parmak
Index Finger  indeks fingır  işaret parmağı
Middle Finger midıl fingır  orta parmak
Hold Together  hold tugeıdır  bir arada tutmak
Wealth  wealf  zenginlik, servet
Sort Of  sord ıf  çeşit

 

7.Sınıf 6.Ünite Parties Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 6.Ünite Parties Vocabulary

7. sınıf İngilizce ders kitabında 6.ünitede Parties konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

 

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Wedding Party veding pardiy düğün partisi
Halloween Party heloviin pardiy cadılar bayramı partisi
Arrange ereynç ayarlamak
Prepare pripeyr hazırlamak
Present prezınt hediye
Fancy Dress Party fensi dres pardi kıyafet balosu
Pyjamas Party picamıs pardiy pijama partisi
Hurry Up höri ap acele etmek
Invite invayt davet etmek
Fridge friç buzdolabı
Appropriate apıropriyet uygun
Particular partikılır belirli
Crowded krovdıd kalabalık
Deliver dilivır iletmek
Candle kendıl mum
Cookie kuukiy kurabiye
Beverage bevırıc içecek
Occasion akeyjın olay
Request rikuest istek
Presence prezıns varlık
Participation partisipeyşın katılım
Gather gedır biraraya getirmek
Capricorn keprikorn oğlak (burç)
Sagittarius seciteriyıs yay (burç)
Scorpio skorpiyo akrep (burç)
Aquarius akuveriyıs kova (burç)
Pisces paysiyz balık (burç)
Aries eriyız koç (burç)
Taurus touras boğa (burç)
Gemini cemınay ikizler (burç)
Cancer kensır yengeç (burç)
Leo liyo aslan (burç)
Virgo vırgov başak (burç)
Libra liybra terazi (burç)

 

7.Sınıf 5.Ünite Television Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 5.Ünite Television Vocabulary

7. sınıf İngilizce ders kitabında 5.ünitede Television konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

 

KELİME  OKUNUŞU  ANLAMI
Ancient ençınt antik
Amusing emuyzing eğlenceli
Combine kımbayn birleştirmek
Cartoon kartyun çizgi film
Unusual anyujuvıl olağan dışı
Documentary dakyumentri belgesel
News nivyuuz haberler
Manner menır biçim, yol
Factual fekçuvıl gerçekçi
Illustrated ilustireydid resimli
Visual vüjıvıl görsel
Nonsense nansens saçmalık
Expand ikspend genişletmek
Awareness evırnıs farkındalık
Frequently frikuintliy sıkça
Suitable siidıbıl uygun
Productive prudaktiv üretken
Turn Off törn ouf kapatmak
Privilege privilıc ayrılık
Audiences adiyınsız izleyici
Crafts kıraft el zanaatı
Discuss diskas tartışmak
Incredible inkredibıl inanılmaz
Addict edikt bağımlı
Experience iksperiyıns tecrübe, deneyim
Describe diskırayb açıklamak
Act Out ekt aut rol yapmak
Soap Opera sovp opıra dizi film
Violence vaylıns şiddet
Compose kımpouz bestelemek
Furnish förniş döşeme
Crew kruv ekip, tayfa
Acquire ekvuayır elde etmek
Selective selektiv seçici
According to ekording tu -e göre

 

7.Sınıf 4.Ünite Wild Animals Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 4.Ünite Wild Animals Vocabulary

 

7. sınıf İngilizce ders kitabında 4.ünitede Wild Animals konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

          KELİME      OKUNUŞU          ANLAMI
Arctic arktik kuzey kutup bölgesi
Lake leyk göl
River rivır nehir
Sharp şarp keskin
Scale  skeyıl pul
Beak biyk gaga
Claw  klou pençe
Tail teyıl kuyruk
Tusk teusk fil dişi
Trunk trank hortum (fil)
Bear biyır ayı
Zebra ziybra zebra
Giraffe jireıf zürafa
Monkey mankiy maymun
Puma piuma puma
Cheetah çiyda çita
Lion lıayın aslan
Crocodile kraıkadayıl timsah
Dolphin dolfin yunus
Elephant elıfınt fil
Butterfly badırfılay kelebek
Tiger taygır kaplan
Lizard lizırt kertenkele
Tortoise tordeıs  kaplumbağa
Rain Forest reyn forıst yağmur ormanları
Plain pleyn ova
Grassland greslend çayır, otlak
Wild vayıld vahşi
Wing ving kanat
Mammal memıl memeli
Feather fedır kuş tüyü
Reptile reptayıl sürüngen
Scaly sıkeyliy pullu
Lay Egg ley eg yumurtlamak
Herbivores hörbivors otçullar
Carnivores karnivors etçiller
Insect insekt böcek
Extinction ikstingşın nesli tükenmek
Over Hunting ovır hanting aşırı avlanma
Species sıpişis tür
Hippos hipous su aygırı
Shark şark köpek balığı
Camel kemıl deve
Parrot peyrıt papağan
Fur fyur kürk
Deforestation diforısteyşın ormanı yok etme

 

7.Sınıf 3.Ünite Sports Kelimeler (Word List)

7. sınıf Sunshine İngilizce ders kitabında 3.ünite sports içinde yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME  OKUNUŞU  ANLAMI
table tennis teybıl tenis masa tenisi
basketball beskıtbol basketbol
volleyball valiboll voleybol
athletics etlediks atletizm
windsurfing vindsörfin(g) rüzgar sörfü
gymnastic cimnestik jimnastik
rollerblading rolır bleydin(g) patenle kayma
horse riding hors raydin(g) ata binme
cycling sayklin(g) bisiklet sürme
climbing klaymbin(g) tırmanma
baseball beyzbal beyzbol
football fuutbol futbol
ice-skating ays skeytin(g) buz pateni
swimming svimmin(g) yüzme
sailing seylin(g) yelken sporu yapma
dancing densin(g) dans etme
skating skeytin(g) patenle kayma
skiing skiin(g) kayak yapma
snowboarding snovbordin(g) snowbord yapma
rugby ragbi ragbi
scuba-diving skuba dayvin(g) dalma, dalış yapma
parachuting paraşyutin(g) paraşütle atlama
indoor indoor kapalı mekan, kapalı yer
outdoor autdoor açık mekan
individual sport indivicuıl sport bireysel spor
team sport tiim sport takım oyunu
announce enauns duyurmak, ilan etmek
rarely reyırli nadiren
junk food cank fuud abur cubur
jogging cogin(g) koşu
spectator spekteytır izleyici, seyirci
defeat difiit yenmek, yenilgi
beat biit yenmek
pole vaulter pol voltır sırıkla atlama
wheel chair viıll çeyır tekerlekli sandalye
diving dayvin(g) dalma, dalış yapma
surface sörfıs yüzey
pitch piç saha
raket reket raket
snorkel snorkıl şnorkel
flipper flipır palet
competition kampıtişın yarışma
primary school praymıri skuul ilkokul
impressed impresd etkilenmiş

 

7.Sınıf 2.Ünite Biographies Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 2. Ünite Biographies Vocabulary

7. sınıf İngilizce ders kitabında 2.ünitede Biographies konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME  OKUNUŞU  ANLAMI
Painting peynting tablo, resim
Artist artist sanatçı, ressam
Painter peintır ressam
Sculptor skalptır heykeltıraş
Occupation oküpeyşın meslek
Born born doğmak
Die day ölmek
Famous femıs ünlü, meşhur
Style stayıl stil, tarz
Strict strikt katı, sert
Sailboat seylbout yelkenli
Surrealism sürrializm sürrealizm, gerçeküstücülük
Surrealistic sürrialistik gerçeküstü, gerçeküstücü
Reality rialıti gerçeklik
Believe bıliv inanmak
Shocking şoking şaşırtıcı, şok edici
Weird viyırd garip, tuhaf, olağandışı
Grow up gruvap yetişmek, büyümek
Move muuv taşınmak
Marry meri evlenmek
Memory memori hafıza
Persistence pörsistıns ısrar, inat
Desert dezırt çöl
Scene siin  olay yeri, sahne
Landscape landskeyp görünüm, manzara
Melt mel erimek
Cover kavır kaplamak
Watch voç saat, izlemek, seyretmek
Moustache mastaj bıyık
Printout prindaut çıktı
Secret sikret gizli, sır
Life layf yaşam, hayat
Director direktır yönetmen
Contribution konribiyuşın katkı
Field fiyıld alan, saha
Equation ekueyşın denklem
Extensive ekstensiv kapsamlı, geniş
Prize prayz ödül
Medal medıl madalya
Relativity rileytiviti izafiyet
Extraordinary ekstraordinari harika, olağanüstü
Admire edmayır hayran olmak
Terrible teribıl korkunç, felaket
Treadmill tredmil koşu bandı
Plaster plestır alçı
Injure incur yaralamak, incitmek

 

7.Sınıf 1.Ünite Appearance and Personality Kelimeler (Word List)

7. sınıf İngilizce ders kitabında 1.ünitede Appearance and Personality konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME  OKUNUŞU  ANLAMI
beautiful biyutiful güzel
slim slim ince, zayıf
short şort kısa
well-built vel-biyılt yapılı
punctual pankçuıl dakik
overweight ovırveyt fazla kilolu
 jealous celıs kıskanç
generous cenırıs cömert
thoughtful toutful düşünceli
easygoing iizigoin(g) uysal
outgoing autgoin(g) sevimli, sempatik
clumsy  klamsi beceriksiz, sakar
selfish selfiş bencil
honest anıst dürüst
forgetful forgetful unutkan
stubborn stabborn inatçı
lenght lengt uzunluk
dark hair dark heyır siyah saç
fair feyır açık sarı, açık kahverengi
ginger cincır açık kızıl
hazel heyzıl ela

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.