ONLINE DERSLER
Anasayfa / Etiket Arşivi: ingilizce kelimeler

Etiket Arşivi: ingilizce kelimeler

8.Sınıf 1.Ünite Friendship Kelimeler (Word List)

Video dersimizdeki kelimeler için çoğunlukla ders kitabından birebir örnek cümleler kullanılmış ve Türkçe açıklamaları ile birlikte verilmiştir.

8. sınıf 1.ünite Friendship ünitesinde yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Müfredatına Göre Hazırlanmıştır.

KELİME

accept

animated movies

animation

apologize

attend to a party

back someone up

barbecue

bicycle race

birthday party

blue ray movies

bring

buddy

chit-chat

comedies

conversation

count on someone

decide on

drama

eat out

forever

friendship

get on well with someone

go for a walk

go out

go shopping

go to the movies

have a party

have fun

have something in common

information

invitation

invite

join

last

likes and dislikes

make an apology

make an excuse

meet friends

nature walking

on theatres

organize

partner

pick someone up

picnic

play computer games

play sports

refuse

response

role-play

romances

sci-fi movies

share

shopping mall

soccer match

stranger

tennis match

thrillers

physically active

travelling through time

true friend

types of movies

visit relatives

volleyball tournament

TÜRKÇESİ

kabul etmek

animasyon filmler

animasyon

özür dilemek

bir partiye katılmak

birisine destek olmak, arka çıkmak

barbekü

bisiklet yarışı

doğum günü partisi

blu ray filmler

getirmek

arkadaş, ahbap

laflamak

komedi

karşılıklı konuşma, diyalog

güvenmek

karar kılmak

drama, dram

dışarıda yemek yemek

sonsuza dek, ebediyen

arkadaşlık

biriyle iyi anlaşmak, geçinmek

yürüyüşe çıkmak

dışarı çıkmak

alışverişe gitmek

sinemaya gitmek

parti yapmak

eğlenmek

ortaklaşa bir şey yapmak

bilgi

davet

davet etmek

katılmak

geçen

sevilenler ve sevilmeyenler

özür dilemek

mazeret göstermek

arkadaşlarla buluşmak

doğa yürüyüşü

gösterimde, vizyonda

organize etmek, planlamak

partner, ortak, eş

birisini (arabayla) almak

piknik

bilgisayar oyunları oynamak

spor yapmak

reddetmek

yanıtlamak

rol yapma

aşk hikayesi, romantik

bilim kurgu filmleri

paylaşmak

alışveriş merkezi

futbol maçı

yabancı

tenis maçı

gerilim

fiziksel olarak aktif

zamanda yolculuk

gerçek dost

film türleri

akrabaları ziyaret etmek

voleybol turnuvası

5.Sınıf 5.Ünite Health Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 5.Ünite Health Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 5.ünitede Health konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Backache bekeyk sırt ağrısı
Blanket blenkıt battaniye 
Check-up çek-ap sağlık kontrolü
Cold kold nezle
Cough kaıf öksürük
Dentist dentist dişçi
Feeling fiyıling duygu, his
Flu fluıv grip
Fresh Air freş eyır temiz hava
Fruit fruyıt meyve
Headache hedeyk baş ağrısı
Health heltf sağlık
Hurt hört acı, sızı
Hygiene hayciyn hijyen, temizlik
Lifestyle layfstayıl yaşam tarzı
Need niid ihtiyaç, gerek
Painkiller peynkilır ağrı kesici
Plaster plastır yara bandı, alçı
Runny Nose rani noıs burun akıntısı
Sneeze sniiz hapşırmak, aksırmak
Sore Throat sor trout boğaz ağrısı
Suggestion sıccesçın öneri
Tired tayırd yorgun
Tissue tişuuv kağıt mendil
Toothache tuuteyk diş ağrısı
Vegetables veçtıbıls sebze

 

6.Sınıf 9.Ünite Saving The Planet Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 9.Ünite Saving The Planet Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 9.ünitede Saving The Planet konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Cut Down kat dauvn kesmek
Damage demıj hasar
Electrical Device elektrikıl divays elektrikli cihaz
Garbage garbıj çöp
Harm harm zarar
Harmful harmfıl zararlı
Planet plenıt gezegen
Plug plag fiş
Pollution poluğşın kirlilik
Public Transportation pablik transporteyşın toplu taşıma
Recyclable risaysılibıl geri dönüştürülebilir
Recycle risaykıl geri dönüşüm
Reduce riduyıs azaltmak
Remote Control rimout kıntroul uzaktan kumanda
Rubbish rabiış çöp
Save seyv korumak
Unplug anplaug fişi çekmek
Waste veyst boşa harcanan

 

6.Sınıf 8.Ünite Detectives At Work Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 8.Ünite Detectives At Work Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 8.ünitede Detectives At Work konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
A Million a milyın bir milyon
Break Into breyk intou zorla getirmek
Burglar börglır hırsız
Cash keş nakit
Fingerprint fingır pırint parmak izi
Investigate investıgeyt şoruşturmak
Magnifier megnifayır büyüteç
Prison prizın hapishane, ceza evi
Rob rab çalmak, soygun
Robber rabır hırsız
Steal sıtiyıl hırsızlık yapmak
Thief tiif hırsız

 

6.Sınıf 6.Ünite Vacation Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 6.Ünite Vacation Vocabulary

 

6. sınıf İngilizce ders kitabında 6.ünitede Vacation konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Forest fourıst orman
Lake leyk göl
Mountain mauntın dağ
Pick piık koparmak, yolmak
River rivır nehir
Sail seyıl yelken
Seaside sii sayd sahil, deniz kenarı 
Sightseeing saytsiing çevreyi görme, gezi
Tower tauvır kule

 

 

 

7.Sınıf 9.Ünite Environment Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 9.Ünite Environment Vocabulary

7. sınıf İngilizce ders kitabında 9.ünitede Environment konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

 

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Environment invayrınmınt çevre
Pollution pauluışın çevre kirliliği
Pollute pauluıt kirletmek
Lake leyk göl
Disappear disıpiyır gözden kaybolmak
Wildlife vayldlayf vahşi yaşam
Feel Pity fiyıl pidi acımak
Ocean ouşın okyanus
Garbage gerbıç çöp
Oil oyıl petrol, yağ
Pesticide pesdisayd böcek ilacı
Grain greyn tahıl
Increase inkıreyz artmak
Greenhouse griinhaus sera
Plant plent bitki
Release rıliyz salıvermek
Heat hiit ısı, ısıtmak
Fossil Fuel fausıl fiyıl fosil yakıt
Gasoline geısıliyn araba yakıtı
Cause kaız neden olmak
Creature kriyçır yaratık
Absorb ebzorb içine çekmek
Acidic asidik asidik
Sparkling spörklıing köpüklü
Bubble babıl baloncuk
Sour sauvır ekşi
Oyster oistır istiridye
Shell şel kabuk
Campaign kempeyn kampanya
Factory fektıriy fabrika
Idle iydıl başıboş
Reduce ridüyus azaltmak
Drop drap bırakmak
Destroy distroi tahrip etmek
Necessary nesıseriy gerekli
Renewable rinivıbıl yenilenebilir
Pan pen tava
Sail seyıl denize açılmak
Wide vayd geniş
Variety vörayıdi çeşitlilik
Modified maudifayd değiştirilmiş
Soil soyıl toprak
Label laybıl etiket
Ingredient ayngridiyınt bileşen maddesi
Avoid ivoyd kaçınmak
Partially parşıliy kısmen
Fructose fraktous fruktoz
Sufficient suffişınt yeterli
Reconstitute rikaunstitüd sulandırmak
Grape greyp üzüm
Flavor fleyvır tat
Artificial ardıfişıl yapay
Insect Repellent insekt ripelınd böceksavar
Waterproof vadırpruuf su geçirmez
Passion Fruit peuşın fruıt tutku meyvesi

 

7.Sınıf 2.Ünite Biographies Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 2. Ünite Biographies Vocabulary

7. sınıf İngilizce ders kitabında 2.ünitede Biographies konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME  OKUNUŞU  ANLAMI
Painting peynting tablo, resim
Artist artist sanatçı, ressam
Painter peintır ressam
Sculptor skalptır heykeltıraş
Occupation oküpeyşın meslek
Born born doğmak
Die day ölmek
Famous femıs ünlü, meşhur
Style stayıl stil, tarz
Strict strikt katı, sert
Sailboat seylbout yelkenli
Surrealism sürrializm sürrealizm, gerçeküstücülük
Surrealistic sürrialistik gerçeküstü, gerçeküstücü
Reality rialıti gerçeklik
Believe bıliv inanmak
Shocking şoking şaşırtıcı, şok edici
Weird viyırd garip, tuhaf, olağandışı
Grow up gruvap yetişmek, büyümek
Move muuv taşınmak
Marry meri evlenmek
Memory memori hafıza
Persistence pörsistıns ısrar, inat
Desert dezırt çöl
Scene siin  olay yeri, sahne
Landscape landskeyp görünüm, manzara
Melt mel erimek
Cover kavır kaplamak
Watch voç saat, izlemek, seyretmek
Moustache mastaj bıyık
Printout prindaut çıktı
Secret sikret gizli, sır
Life layf yaşam, hayat
Director direktır yönetmen
Contribution konribiyuşın katkı
Field fiyıld alan, saha
Equation ekueyşın denklem
Extensive ekstensiv kapsamlı, geniş
Prize prayz ödül
Medal medıl madalya
Relativity rileytiviti izafiyet
Extraordinary ekstraordinari harika, olağanüstü
Admire edmayır hayran olmak
Terrible teribıl korkunç, felaket
Treadmill tredmil koşu bandı
Plaster plestır alçı
Injure incur yaralamak, incitmek

 

8.Sınıf 14.Ünite Precautionary Measures Kelimeler (Word List)

 

8. sınıf İngilizce ders kitabında 14.ünitede yer alan Precautionary Measures konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME OKUNUŞU TÜRKÇESİ
boycott boykat boykot, direniş
dispose dispoz ikna etmek
endangered indencırd tehlikede
exhaust egzost egzoz
flask flesk küçük şişe
flightless flaytles uçamayan
garbage garbıç çöp, süprüntü
glue glu yapıştırıcı, yapıştırmak
habitat hebitat doğal ortam
outline autlayn taslak, özet
precaution prekauşın önlem, tedbir
recycable risaykılıbıl geri dönüşümlü
unleaded unledid kurşunsuz

8.Sınıf 13.Ünite Language Learning (Word List)

 

8. sınıf 13.ünite Language Learning ünitesinde yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME OKUNUŞU TÜRKÇESİ
accuracy ekürısi doğruluk, kesinlik
imitate imıteyt taklit etmek
input input girdi, veri girişi
judgement cacmınt yargı
opportunity apırtunıti fırsat
output autput çıktı, üretim
production prodakşın yapım, yapıt, üretim
progress progres ilerleme, gelişme
reception risepşın karşılama, kabul, resepsiyon
target targıt hedef, amaç

8.Sınıf 12.Ünite Personality Types (Word List)

8. sınıf 12.ünite Personality Types ünitesinde yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME OKUNUŞU TÜRKÇESİ
aggressive ıgresiv agresif, sinirli
cautious koşıs tedbirli, dikkatli
confident konfidınt kendine güvenen
creativity kreytividi yaratıcılık
decisive disaysiv kararlı
discouragement diskörıçmınt cesaretsizlik
impulsive impalsiv itici, düşüncesiz
indecisive indisaysiv kararsız
painstaking peynsteykin(g) özenli, itinalı
selfish selfiş bencil
self-confidence self kanfidıns özgüven
smart smart akıllı, zeki
strength strengt güç, kuvvet
supportive sıportiv destekleyici
untidy antaydi düzensiz, dağınık
weakness viknıs halsizlik, güçsüzlük, zayıflık
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.