ONLINE DERSLER
Anasayfa / Etiket Arşivi: ingilizceciyiz

Etiket Arşivi: ingilizceciyiz

5.Sınıf 10.Ünite Festivals Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 10.Ünite Festivals Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 10.ünitede Festivals konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU FONETİK      ANLAMI
Banner
benır banər afiş
Carve karv kärv oyma ile süslemek
Celebrate selibreyt səˈlebrāt kutlamak
Chopstick çapstik chäpˌstik Çin yemek çubuğu
Easter iistır ēstər paskalya (1)
Festival festivıl festəvəl festival
Firecracker fayırkrekır fīrˌkrakər fişek
Guest gest gest konuk, misafir
Halloween helıviin haləˈwēn cadılar bayramı (2)
Hang Up heng ap haNG əp asmak, telefonu kapatmak
Lively layvli līvlē eğlenceli, heyecanlandırıcı
Parade pereyd pəˈrād geçit töreni
Pumpkin pampkin pəm(p)kən bal kabağı
Relative relıtiv relətiv akraba 
Special Occasion speşıl okeyjın speSHəl əˈkāZHən özel durum
Thanksgiving tenksgiving THaNGksˈgiviNG şükran günü (3)
Trick or Treat trik or tret trik ôr trēt şaka mı şeker mi?(4)

Açıklamalar

Paskalya (1)                  : Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişinin kutlandığı Hıristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramdır.

Cadılar Bayramı (2): Her yıl 31 Ekim’de Hristiyan ülkelerde çocukların korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker, meyve ve diğer hediyeleri topladığı bir bayramdır.

Şükran Günü (3)       : Hristiyanlarda Kasım ayının dördüncü Perşembesinde hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için kutlanan bir bayram.

Şaka mı Şeker mi? (4) : Cadılar Bayramı’nda çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine “Şaka mı, şeker mi?” diye sorarlar. (trick or treat)

 

 

6.Sınıf 10.Ünite Democracy Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 10.Ünite Democracy Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 10.ünitede Democracy konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Ballot Box belıt baks oy sandığı
Campaign kempeiyn kampanya
Candidate kendideyt aday
Election elakşın seçim
Equal ikuwıl eşit
Fair feyır adil
Flyer flayır el ilanı
Law lou kanun
Polling Place polling pleys oy verme yeri
Republic ripablik cumhuriyet
Respect rispekt saygı göstermek
Responsibility rispansibılidy sorumluluk
Right rayt hak
Vote vout oy

 

6.Sınıf 5.Ünite At The Fair Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 5.Ünite At The Fair Vocabulary

 

6. sınıf İngilizce ders kitabında 5.ünitede At The Fair konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Amazing eımeyzing şaşırtıcı
Big Wheel big viyıl dönme dolap
Bumper Car bampır kar çarpışan araba
Carousel kerosel atlıkarınca
Crazy kreyzi çılgın
Fair feır fuar
Fantastic fenteastik harika 
Ghost Train goust treyn hayalet tren
Horrible horıbıl korkunç
Nervous nörvıs gergin, sinirli
Roller Coaster roulır kostır hız treni (Luna Park)
Skeleton sıkelıtın iskelet
Swing sving salıncak
Tap tep tıklatma
Terrifying terifaying korkunç
Thrilling triling heyecan verici
Vampire vempayır vampir

 

 

 

7.Sınıf 5.Ünite Television Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 5.Ünite Television Vocabulary

7. sınıf İngilizce ders kitabında 5.ünitede Television konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

 

KELİME  OKUNUŞU  ANLAMI
Ancient ençınt antik
Amusing emuyzing eğlenceli
Combine kımbayn birleştirmek
Cartoon kartyun çizgi film
Unusual anyujuvıl olağan dışı
Documentary dakyumentri belgesel
News nivyuuz haberler
Manner menır biçim, yol
Factual fekçuvıl gerçekçi
Illustrated ilustireydid resimli
Visual vüjıvıl görsel
Nonsense nansens saçmalık
Expand ikspend genişletmek
Awareness evırnıs farkındalık
Frequently frikuintliy sıkça
Suitable siidıbıl uygun
Productive prudaktiv üretken
Turn Off törn ouf kapatmak
Privilege privilıc ayrılık
Audiences adiyınsız izleyici
Crafts kıraft el zanaatı
Discuss diskas tartışmak
Incredible inkredibıl inanılmaz
Addict edikt bağımlı
Experience iksperiyıns tecrübe, deneyim
Describe diskırayb açıklamak
Act Out ekt aut rol yapmak
Soap Opera sovp opıra dizi film
Violence vaylıns şiddet
Compose kımpouz bestelemek
Furnish förniş döşeme
Crew kruv ekip, tayfa
Acquire ekvuayır elde etmek
Selective selektiv seçici
According to ekording tu -e göre

 

7.Sınıf 4.Ünite Wild Animals Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 4.Ünite Wild Animals Vocabulary

 

7. sınıf İngilizce ders kitabında 4.ünitede Wild Animals konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

          KELİME      OKUNUŞU          ANLAMI
Arctic arktik kuzey kutup bölgesi
Lake leyk göl
River rivır nehir
Sharp şarp keskin
Scale  skeyıl pul
Beak biyk gaga
Claw  klou pençe
Tail teyıl kuyruk
Tusk teusk fil dişi
Trunk trank hortum (fil)
Bear biyır ayı
Zebra ziybra zebra
Giraffe jireıf zürafa
Monkey mankiy maymun
Puma piuma puma
Cheetah çiyda çita
Lion lıayın aslan
Crocodile kraıkadayıl timsah
Dolphin dolfin yunus
Elephant elıfınt fil
Butterfly badırfılay kelebek
Tiger taygır kaplan
Lizard lizırt kertenkele
Tortoise tordeıs  kaplumbağa
Rain Forest reyn forıst yağmur ormanları
Plain pleyn ova
Grassland greslend çayır, otlak
Wild vayıld vahşi
Wing ving kanat
Mammal memıl memeli
Feather fedır kuş tüyü
Reptile reptayıl sürüngen
Scaly sıkeyliy pullu
Lay Egg ley eg yumurtlamak
Herbivores hörbivors otçullar
Carnivores karnivors etçiller
Insect insekt böcek
Extinction ikstingşın nesli tükenmek
Over Hunting ovır hanting aşırı avlanma
Species sıpişis tür
Hippos hipous su aygırı
Shark şark köpek balığı
Camel kemıl deve
Parrot peyrıt papağan
Fur fyur kürk
Deforestation diforısteyşın ormanı yok etme

 

8.Sınıf 16.Ünite Empathy Kelimeler (Word List)

8.Sınıf 16.Ünite Empathy

8. sınıf İngilizce ders kitabında 16.ünitede yer alan Empathy konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME OKUNUŞU TÜRKÇESİ
approve apröuf onaylamak
behaviour behevyır davranış
complain kımpleyn yakınmak
customer kastimır müşteri
disabled diseybıld engelli, sakat
empathy empıti empati
furious fivriyıs kızgın, öfkeli
gift gift doğuştan yetenek
sympathy simpıti sempati
woe vou keder, üzüntü

8.Sınıf 14.Ünite Precautionary Measures Kelimeler (Word List)

 

8. sınıf İngilizce ders kitabında 14.ünitede yer alan Precautionary Measures konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME OKUNUŞU TÜRKÇESİ
boycott boykat boykot, direniş
dispose dispoz ikna etmek
endangered indencırd tehlikede
exhaust egzost egzoz
flask flesk küçük şişe
flightless flaytles uçamayan
garbage garbıç çöp, süprüntü
glue glu yapıştırıcı, yapıştırmak
habitat hebitat doğal ortam
outline autlayn taslak, özet
precaution prekauşın önlem, tedbir
recycable risaykılıbıl geri dönüşümlü
unleaded unledid kurşunsuz
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.